ZAMEK Culture Centre

EUROPE BEYOND ACCESS (EBA)

CK ZAMEK’s theatre programme in 2024-27 will be delivered within the framework of EUROPE BEYOND ACCESS (EBA). EBA is the largest and most influential international initiative promoting active participation of artists with disabilities in mainstream dance and theatre, thanks to funding awarded under the EU Creative Europe scheme.

The first edition of the project, taking place in 2018 - 2023, involved seven partner institutions under the aegis of the British Council. The subsequent edition started this year with ten partners: Skånes Dansteater (Sweden), Holland Dance Festival (Netherlands), Onassis Stegi (Greece), Oriente Occidente Dance Festival (Italy), Kampnagel (Germany), CODA Dance Festival (Norway), Project Arts Centre (Ireland), Mercat de les Flors (Spain) I Culturgest (Portugal), ZAMEK Culture Centre in Poznań (Poland) and the associate partner, the British Council (UK). The consortium will work together over the next four years, actively supporting dance and theatre artists with disabilities as they overcome the glass ceilings that exist in contemporary performing arts.

As part of Europe Beyond Access, each partner institution will carry out its own programme of artistic and educational events, dedicated to local audiences and artists with disabilities. In addition, a number of transnational activities are planned, including:

- commission and present dozens of new dance and theatre works created by artists with disabilities. 3 major international coproductions will be accompanied by 19 other new locally commissioned works, and 20 presentations of existing touring works – presented across 10 countries.

- support artists with disabilities to internationalise their innovative artistic practices, and reduce the geographic and artistic isolation uniquely experienced by artists with disabilities. Hundreds of artists from across Europe will participate in Residences, Workshops and multi-national Artistic Laboratories. 

- develop a network of leading European mainstream organisations with a commitment to present and commission dance and theatre artists at the highest level of artistic practice. The core 10 partners of the project will work with dozens more mainstream cultural institutions to present works and share best practices.

- develop tools and understanding in the wider performing arts market – sharing our belief that the European cultural sector must urgently reduce barriers experienced by artists with disabilities.

 

The Europe Beyond Access project has received a grant of €2 million for its activities in 2024-27 (an amount equal to the contribution from the EBA Consortium). The grant has been awarded under the Creative Europe scheme of the European Union.

 

Anna Hryniewiecka, director of ZAMEK Culture Centre said:

 “ORGANISATION is hugely excited to join a programme that has proved that some of Europe’s most exciting and innovative dance works are being made by artists with disabilities. We look forward to building our relationships with artists in COUNTRY and to support then to build their artistic practice, and, of course, to make exciting, provocative and beautiful dance works”


Mira Helenius, Artistic Director of the consortium’s lead partner, Skånes Dansteater, located in Malmö, Sweden said:

“Skanes Dansteater is proud to be leading the EBA consortium in what will be a remarkable journey. We are grateful to the Creative Europe Programme of the European Union for the support they have given – allowing the project to remain one of the largest Arts & Disability programmes in the world. We are grateful to our predecessors, British Council, for passing on the baton to us as Project Leads on project with such a deep impact in Europe’s cultural sector. But most of all we are grateful to the artists and cultural professionals who continue to trust us to support and encourage their remarkable works. It is time to move forward and let the disabled community take the lead!”


Ben Evans, Europe Beyond Access Project Director said:

“In the perfect world projects like Europe Beyond Access would not be necessary: artists with disabilities would have the same opportunities to learn, develop their artistic practice and present their works as any other artist; cultural venues would be accessible to audiences with disabilities but also to artists and cultural workers who identify as disabled, Deaf, neurodiverse or Chronically Ill; and critics, audiences, and arts decision-makers would truly acknowledge the excellent and often radical work of disabled artists.

But this is not the case.

With this funding from the European Union Europe Beyond Access will continue to challenge the whole cultural sector to broaden access to disabled people as artists, as cultural workers and as audiences.”

 

Further information

Collaborating with the four-year programme are key European networks and transnational institutions – committed to widening cultural access across Europe. These include:

 

Creative Europe Networks

• IETM International Network for Contemporary Performing Arts

• European Dancehouse Network (formal EBA partner link: Oriente Occidente)

• European Festival Association

• On the Move

• Big Pulse Dance Alliance

Other European Networks

• ELIA: European Network of Higher Arts Education

National Networks

• Flanders Arts Institute

• UnLabel – Transnational & German Performing Arts Company and Policy Exchange specialist

 

More information about Europe Beyond Access may be found on the project’s website.

Resources on the website feature profiles of artists supported by the project, videos presenting artistic concepts of the creators involved in EBA, as well as educational material intended for three target groups: mainstream culture managers, arts policy makers and artists/artists with disabilities.

W ramach Europe Beyond Access każda z instytucji partnerskich realizować będzie własny program wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, dedykowany lokalnym odbiorc(zyni)om oraz artyst(k)om z niepełnosprawnościami. Na program teatralny CK ZAMEK w Poznaniu składają się: gościnne spektakle czołowych światowych kolektywów, spotkania z wybitnymi artyst(k)ami, warsztaty, laboratoria, panele dyskusyjne. Najważniejszą częścią aktywności jest jednak praca i rozwój trzech funkcjonujących w naszej instytucji grup teatralnych:


‒ TEATR POD FONTANNĄ
‒ TEATR KLUCZ
‒ TEATR JEST JAK JEST

oraz tworzone i prezentowane przez nich spektakle.

Oprócz wydarzeń organizowanych przez CK ZAMEK w Poznaniu, w ramach Europe Beyond Access zaplanowanych jest szereg działań transnarodowych, m.in.:

‒ zlecanie i prezentacja nowych realizacji tanecznych i teatralnych stworzonych przez artystki(-ów) z niepełnosprawnościami. Trzem dużym międzynarodowym koprodukcjom towarzyszyć będzie kilkanaście innych nowych dzieł tworzonych lokalnie oraz prezentacje już istniejących spektakli.

‒ wsparcie dla artystek(-ów) z niepełnosprawnościami w umiędzynarodowieniu ich innowacyjnych praktyk artystycznych oraz zmniejszenie geograficznej i artystycznej izolacji, której artystki(-ści) z niepełnosprawnościami doświadczają w sposób szczególny. Wiele artystek(-ów) z całej Europy weźmie udział w rezydencjach, warsztatach i międzynarodowych laboratoriach artystycznych.

‒ stworzenie sieci wiodących europejskich organizacji głównego nurtu, które zobowiążą się do prezentowania i zlecania realizacji twórc(zyni)om obszaru teatru i tańca, zgodnie z najwyższymi standardami praktyk artystycznych. 10 głównych partnerów projektu będzie współpracować z licznymi instytucjami kulturalnych głównego nurtu, w celu prezentacji i wymiany najlepszych praktyk.

‒ opracowywanie stosownych narzędzi i popularyzacja zagadnienia na szerszym rynku sztuk performatywnych, w głębokim przekonaniu, że europejski sektor kultury musi jak najszybciej zmniejszyć bariery, z którymi stykają się artystki(-ści) z niepełnosprawnościami.


Projekt Europe Beyond Access otrzymał na swoje działania w latach 2024‒2027 dotację wysokości 2 mln euro (czyli kwotę równą wkładowi ze strony Konsorcjum EBA). Grant pochodzi z funkcjonującego pod egidą Unii Europejskiej programu UE Kreatywna Europa.


Anna Hryniewiecka, dyrektorka Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu:

„Centrum Kultury ZAMEK, instytucja realizująca od kilku lat program performatywny oparty na twórczości artystek(-ów) z niepełnosprawnościami, z ogromnym entuzjazmem dołącza do programu, który udowodnił, że niektóre z najbardziej ekscytujących i innowacyjnych dzieł tanecznych w Europie są tworzone właśnie przez artystki(-ów) z niepełnosprawnościami. Z niecierpliwością czekamy na możliwość budowania relacji z artyst(k)ami w Polsce i wspierania ich w rozwijaniu ich praktyk artystycznych oraz, oczywiście, w tworzeniu fascynujących, prowokujących i pięknych realizacji tanecznych”.


Mira Helenius, dyrektorka artystyczna lidera konsorcjum, Skånes Dansteater, z siedzibą w Malmö w Szwecji:

„Skånes Dansteater z dumą przewodzi konsorcjum EBA w tym, co będzie niezwykłą podróżą. Jesteśmy wdzięczni programowi Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” za wsparcie, dzięki któremu projekt ten stanowić będzie jeden z największych programów dedykowanych sztuce i niepełnosprawności na świecie. Jesteśmy wdzięczni naszym poprzednikom, British Council, za przekazanie nam pałeczki jako liderom w projekcie o tak głębokim wpływie na europejski sektor kultury. Przede wszystkim jednak jesteśmy wdzięczni artyst(k)om oraz osobom zawodowo zaangażowanym w kulturę za zaufanie, że będziemy wspierać i zachęcać ich niezwykłe dokonania. Nadszedł czas, aby pójść naprzód i pozwolić, by społeczność osób z niepełnosprawnościami szła na czele!”.


Ben Evans, Dyrektor projektu Europe Beyond Access:

„W idealnym świecie projekty, takie jak Europe Beyond Access nie byłyby potrzebne: artystki(-ści) z niepełnosprawnościami mieliby takie same możliwości uczenia się, rozwijania swoich praktyk artystycznych i prezentowania prac, jak każdy inny artysta czy artystka; miejsca wydarzeń kulturalnych byłyby dostępne dla publiczności z niepełnosprawnościami, ale także dla artystek(-ów) i pracowniczek(-ów) kultury, które(-rzy) identyfikują się jako niepełnosprawne(-i), niesłyszące(-y), neuroróżnorodne(-i) lub przewlekle chore(-rzy). Jednocześnie krytyczki(-cy), publiczność oraz decydentki(-ci) w dziedzinie sztuki naprawdę doceniałyby(-liby) znakomite i niejednokrotnie radykalne dzieła artystek(-ów) z niepełnosprawnościami. Ale tak nie jest.
Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej, Europe Beyond Access będzie nadal rzucać wyzwanie całemu sektorowi kultury, aby osoby z niepełnosprawnościami zyskały do niego szerszy dostęp jako artystki(-ści), pracowniczki(-cy) kultury i odbiorczynie(-cy)”.

 

Informacje dodatkowe:

W ramach czteroletniego programu Europe Beyond Access współpracują ze sobą także wiodące sieci europejskie i instytucje ponadnarodowe, które działają na rzecz poszerzania dostępu do kultury w całej Europie. Należą do nich:

Sieci w ramach Kreatywnej Europy:

IETM International Network for Contemporary Performing Arts 

European Dancehouse Network 

European Festival Association 

On the Move 

Big Pulse Dance Alliance 

 

Inne sieci europejskie:

ELIA: European Network of Higher Arts Education 

 

Sieci krajowe:

Flanders Arts Institute 

UnLabel – Transnational & German Performing Arts Company and Policy Exchange specialist 

 

Więcej informacji na temat Europe Beyond Access znajduje się na stronie internetowej projektu.


Zasoby strony obejmują profile artystek(-ów) wspieranych w ramach projektu, filmy prezentujące koncepcje artystyczne twórczyń(-ów) zaangażowanych EBA oraz materiały edukacyjne skierowane do trzech grup docelowych: menedżerek(-ów) kultury głównego nurtu, osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki artystycznej oraz artystek(-ów) z niepełnosprawnościami.

Past events

Informacje

Partners

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants