Centrum Kultury Zamek

Misja

Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Naszym celem jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być przestrzenią eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji dzieł i spotkań z odbiorcami.

Pragniemy być otwartym miejscem wymiany poglądów. Jako instytucja publiczna za niezwykle ważną uznajemy współpracę z najbliższym otoczeniem, sprzyjanie budowaniu więzi społecznych oraz podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. Z uwagi na to, że naszą siedzibą jest dawny Zamek Cesarski, świadek europejskiej historii XX wieku, ważne miejsce w naszym programie zajmuje również refleksja na temat przeszłości i jej wpływu na teraźniejszość.


Rada Programowa


Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy