ZAMEK Culture Centre

U Krajana DWULATKA 2022 (У Краяна)

Wszystkie wydarzenia mają miejsce poza Centrum Kultury ZAMEK.

Autorki projektu: Oliwia Kacprzak, Weronika Najmowicz, Izabela Nitka, Anna Łangowska, Kalina Patek, Edyta Zarębska

 

KLIKNIJ fanpage U Krajana na FB

Projekt „U Krajana” polega na wsparciu lokalnych, ukraińskich społeczności w zaadaptowaniu i integracji w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych badań, okazało się, że oferta kulturalna dla osób z Ukrainy mieszkających poza centrum miasta Poznania, jest zdecydowanie uboższa (brak sąsiedzkich integracyjnych działań). W związku z tym, obszarem do realizacji projektu stanie się dzielnica Dębiec, w której zapleczem do działania jest Dom Sąsiedzki na Dębcu oraz pobliskie tereny (Leśniczówka na Dębinie, ogród społeczny). W trakcie przygotowań projekt został dostosowany do zaistniałej sytuacji związanej z wybuchem wojny w Ukrainie.

Naszym głównym celem w projekcie jest wsparcie inicjatyw kulturalnych dla osób z Ukrainy w wymiarze lokalnym (dzielnicowym). Działania bazują na wzmocnieniu relacji społecznych i rodzinnych oraz pomocy w poczuciu „zadomowienia” i tworzenia wspólnotowości polsko-ukraińskiej. Cel nasz będzie realizowany poprzez wydarzenie animacyjne w postaci pikniku (wspólne spotkanie, poznanie się i integracja), a także poprzez warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Realizacja działań będzie składała się z dwóch części. Część I to organizacja pikniku integracyjnego dla osób z Ukrainy, a część II to realizacja cyklu warsztatów w okresie wrzesień-listopad w Domu Sąsiedzkim na Dębcu.

12.06.2022 r. Dwujęzyczny piknik sąsiedzki

Piknik integracyjny dla społeczności ukraińskiej w Lasku Dębińskim, w ramach którego inicjatorki projektu zapewniły takie atrakcje, jak warsztaty pieśniarskie, kącik plastyczny dla dzieci, strefę gier planszowych, koncert w języku ukraińskim czy ognisko z kiełbaskami (także wegańskimi), były wspaniała okazją do spotkania i wspólnego spędzania czasu bez barier językowych, ekonomicznych czy geograficznych.

Zapisy pod adresem: ukrajana@ckzamek.pl

 

HARMONOGRAM jesienny warsztatów:

WRZESIEŃ:

4.09 g. 10–13 | Poznajemy ptaki – spacer ornitologiczny i zajęcia plastyczne – dla dzieci od 6 do 13 lat

18.09 g. 17–20 | Warsztaty herbaciane – dla dorosłych

24.09 g. 11–13 | Warsztaty plastyczne: tworzenie witraży z płyt CD – dla dzieci od 6 do 13 lat

 

PAŹDZIERNIK

8.10 g. 10.30–13 | Spotkanie kulinarne dla Polek i Ukrainek: przestrzeń wymiany i inspiracji kulinarnych – dla dorosłych

15.10 g. 10.30–13 | Spotkanie kulinarne dla Ukrainek i Polek: przestrzeń wymiany i inspiracji kulinarnych – dla dorosłych

22.10 g. 11–13 | Spotkanie śpiewacze dla Ukrainek i Polek – dla dorosłych

29.10 g. 11–13 | Spotkanie śpiewacze dla Polek i Ukrainek – dla dorosłych

 

LISTOPAD

5.11 g. 11–13 | Warsztat plastyczny: tworzenie linorytów – dla dzieci od 6 do 13 lat

19.11 g. 11–12 | Twórcza naprawa ubrań – dla dorosłych

Dofinansowano ze środków Miasta Poznań w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej, którego operatorem jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

___

Na szaro-białym tle, które przypomina ceglaną ścianę, została rozciągnięta wstęga a na niej napis: U KRAJANA. Wstęgę oplatają narysowane roślinne kształty.


U Krajana (У Краяна)

Все мероприятия проходят за пределами Культурного Центра ZAMEK.

Авторы проекта: Оливия Каспшак, Вероника Наймович, Изабелла Нитка, Анна Ланговска, Калина Патек, Эдита Зарембска.

 

НАЖМИТЕ на фан-страницу U Krajana на Фейсбуке

Проект "U Krajana" заключается в поддержке местного украинского общества в адаптации и интеграции в Познани. В результате проводимых исследований оказалось, что культурные предложения для людей из Украины, живущих за пределами центра Познани, определённо беднее (нет соседских интеграционных мероприятий). Таким образом, местом реализации проекта будет район Дембец (Dębiec), в котором Соседский дом в Дембце и близлежащие районы (Лесничувка в Дембине и общественный сад) является базой для работы. В ходе подготовки проект был адаптирован к ситуации связанной с началом войны в Украине.

Нашим главным целем в проекте является поддержка культурных инициатив для людей из Украины в местном (районном) масштабе. Действия основаны на укреплении социальных и семейных отношений и помощи в ощущении себя как дома, а также создании польско-украинской общины. Наша цель будет реализована через анимационное мероприятие в форме пикника (совместная встреча, знакомство и интеграция), а также через мастер-классы для детей и взрослых. Реализация действий будет состоять из двух частей. Часть первая это организация интеграционного пикника для людей из Украины, а вторая часть это проведение серии мастер-классов в сентябре-ноябре в Соседском Доме в Дембце.

Запись: ukrajana@ckzamek.pl

 

РАСПИСАНИЕ осенних мастер-классов:

СЕНТЯБРЬ:

4.09 в 10-13  |  Знакомство с птицами - орнитологическая прогулка и уроки рисования - для детей от 6 до 13 лет.

18.09 в 17-20  |  Чайные мастер-классы для взрослых.

24.09 в 11-13  |   Художественные мастер-классы: создание витражей из компакт-дисков - для детей от 6 до 13 лет.

 

ОКТЯБРЬ:

8.10 в 10.30-13  |  Кулинарная встреча для полек и украинок: место для кулинарного обмена и вдохновения - для взрослых

15.10 в 10.30-13  |  Кулинарная встреча для украинок и полек: место для кулинарного обмена и вдохновения - для взрослых

22.10 в 11-13  |  Вокальная встреча для украинок и полек - для взрослых

29.10 в 11-13  |  Вокальная встреча для полек и украинок - для взрослых

НОЯБРЬ:

5.11 в 11-13  |  Художественный мастер-класс: создание линогравюр для детей от 6 до 13 лет

19.11 в 11-12  |  Креативный ремонт одежды - для взрослых

Софинансируется городом Познань в рамках Познаньской Программы Культурного Образования, управляемой Культурным Центром ZAMEK в Познани.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants