ZAMEK Culture Centre

„NIE HAŃBI, ALE…. O PRACY W POLSCE XXI WIEKU” \ debata V: „Pieniądz i inne miary wartości pracy”


Goście:  prof. Jerzy Kochanowski, prof. Marek Piechowiak, Piotr Szumlewicz, dr Alicja Urbaniak-Kopeć

Prowadzenie: prof. Anna Musiała

kuratorzy cyklu: prof. Anna Musiała, prof. Przemysław Czapliński 

organizatorzy: Centrum Humanistyki Otwartej, CK ZAMEK

Jerzy Kochanowski
– profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi, dziejami migracji przymusowych i historią społeczną Polski, zarówno podczas II wojny światowej, jak i w okresie PRL. Ostatnia książka (Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, Kraków 2017) została wyróżniona m.in. Nagrodą Historyczną „Polityki", oraz nagrodami im. Jerzego Giedroycia i Kazimierza Moczarskiego. 

Teza:
Przyzwyczailiśmy się do charakteryzowania pracy w PRL powiedzeniem „czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy". Rzeczywiście, socjalistyczna gospodarka planów i niedoborów skutecznie nadwyrężyła i tak wątły polski etos pracy. Ale jest także inna strona medalu. PRL była bowiem okresem prawdziwej rewolucji także na rynku pracy, jej modernizacji i całkowitej zmiany obrazu społecznego. Skutki – nie tylko złe – odczuwamy do dzisiaj. Istniały też w PRL obszary – geograficzne i zawodowe – gdzie praca utrzymała swoją dawną wartość (Śląsk, Poznańskie, Kaszuby, sektor prywatny, rolnictwo).  Także bezrobocie, w istotny sposób wpływające na podejście do pracy też nie było zjawiskiem obcym Polsce Ludowej.  W rezultacie nie powinno dziwić, że to właśnie praca zawodowa, zarówno jako robotnik, jak i intelektualista, jest jedną z podstawowych kategorii opisu i wspominania PRL.

Lektury:     

- Małgorzata Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych, Warszawa 2005.
- Urszula Swadźba, Śląski etos pracy: studium socjologiczne, Katowice 2001 (PDF dostępny online).
- Janine R. Wedel, Prywatna Polska, Warszawa 2007.

 
Marek Piechowiak
– profesor nauk prawnych i doktor habilitowany w zakresie filozofii (Uniwersytet SWPS, Instytut Prawa w Poznaniu). Specjalizuje się w filozofii i teorii prawa oraz w międzynarodowej i konstytucyjnej ochronie praw człowieka. Był pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka po utworzeniu tego urzędu. Autor, między innymi, monografii: Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony (1999). Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego (2012), Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity (2019).

Tezy:
1. Termin „godność” ma wiele znaczeń. Warto je uporządkować i zastanowić się nad tym, które z nich można uznać za zasadnicze, oraz nad tym, co łączy te różne znaczenia.
2. Czy można mówić o godności pracy albo o godności pieniądza?
3. Dostrzeżenie godności prowadzi zwykle do wyjścia poza rachunek ekonomiczny – godności nie można przeliczać na pieniądze. Jak uzasadnić żądanie godziwego zarobku czy godziwej zapłaty?

Lektury:

- Marek Piechowiak, Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” vol. 1 (1992), s. 37-48.

https://www.researchgate.net/publication/236649132_Godnosc_i_rownosc_jako_podstawy_sprawiedliwosci_Z_perspektywy_miedzynarodowej_ochrony_praw_czlowieka_Dignity_and_Equality_as_Foundations_of_Justice_From_the_Perspective_of_the_International_Protection

- Marek Piechowiak, Godność jako fundament powinności prawa wobec człowieka, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, ed. Piotr Morciniec and Stanisław L. Stadniczeńko, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2004, s. 33-54.

https://www.researchgate.net/publication/248702469_Godnosc_jako_fundament_powinnosci_prawa_wobec_czlowieka

Piotr Szumlewicz – socjolog, filozof, dziennikarz, redaktor kwartalnika „Bez Dogmatu” i portalu www.lewica.pl, felietonista portalu www.strajk.eu,  działacz związkowy, w latach 2012-2019 doradca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a następnie przewodniczący struktur mazowieckich OPZZ, autor kampanii na rzecz jawności płac i 2,5 razy wyższych płac za pracę w niedziele, od wielu lat uczestnik negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i przedstawicielami rządu w sprawach dotyczących polityki społeczno-ekonomicznej, jeden z głównych uczestników strajku w PLL LOT zakończonego porozumieniem korzystnym dla strony związkowej.

Tezy:
1. Czas pracy w większości krajów rozwiniętych w ciągu ostatniego stulecia uległ radykalnemu skróceniu, a zarazem znacząco wzrosły realne płace, szczególnie w wymiarze godzinowym. W tym ujęciu komfort samej pracy nie stanowi istotnej wartości, a kluczowe są godne zarobki i możliwości samorealizacji w czasie wolnym. Istotną rolę odgrywa tutaj też stabilność zatrudnienia oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. Niestety w Polsce na wszystkich tych obszarach ma miejsce wiele patologie: wciąż istnieją segmenty rynku pracy, gdzie ludzie pracują długo, ciężko, niestabilnie i za małe pieniądze. W ostatnich latach nastąpił wzrost odsetka osób w ramach umów nieetatowych jak też wzrost liczby osób zarabiających co najwyżej płacę minimalną.
2. Ponadto, szczególnie w sektorze mikroprzedsiębiorstw, tygodniowy wymiar czasu pracy często przekracza 50 godzin. Pomimo rozwoju technologicznego, nie następuje zatem emancypacja od pracy. Nie ma też w Polsce zbyt wielu rozwiązań, które przyczyniałyby się do upodmiotowienia pracowników i dominuje folwarczny model zarządzania.

Lektury:

- Karol Marks, Fryderyk Engels, Manifest komunistyczny
- Jeremy Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej

Alicja Urbanik-Kopeć – doktor kulturoznawstwa i anglistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN. Naukowo zajmuje się przejawami dziewiętnastowiecznej nowoczesności i historią ruchu emancypacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem historii pracy zawodowej kobiet w drugiej połowie XIX wieku w różnych jej przejawach – od pracy fabrycznej, przez służbę domową po guwernantki. Autorka książki „Anioł w domu, mrówka w fabryce”, wyd. Krytyki Politycznej, 2018.

Tezy:
1. Praca zawodowa kobiet postrzegana była, obok prawa do studiów wyższych i prawa do głosu, jako jeden z głównych celów dziewiętnastowiecznego ruchu emancypacyjnego. Emancypantki jednak aspirowały do zawodów intelektualnych – pracownicy naukowej, lekarki, prawniczki. Prace fizyczne, takie jak praca w służbie czy w fabryce, uważano jako upadlające i emancypację kobiet z proletariatu widziano raczej w odejściu z pracy i zajęciu szanowanego miejsca matki i żony, a nie pracy fizycznej tego typu. Upodmiotowienie przez pracę, rozumiane jako poczucie dumy z owoców własnego działania i poczucie sprawczości w pracy i poza nią, rezerwowano dla właśnie tych intelektualnych zawodów.
2. Jednocześnie to dyskusje o pracy kobiet z klasy robotniczej, szczególnie pracy w fabryce, dawały pretekst do dyskusji o tematach, które pozostają aktualne do dziś. To już na przełomie XIX i XX wieku dyskutowano o miejscu kobiety na rynku pracy i związanych z tym wyzwaniach, np. o zasadności i potrzebie żłobków i przedszkoli dla dzieci matek pracujących, płatnych urlopach macierzyńskich, opiece zdrowotnej, pracy w manufakturach domowych albo o wynagrodzeniach dla matek wielodzietnych. To przymus (kobiet z proletariatu) pracy a nie przywilej (kobiet z klasy wyższej) wymuszał konkretne rozwiązania systemowe czy chociaż dyskusję na ich temat.

Lektury:

- Heidi Hartmann, Nieszczęśliwe małżeństwo marksizmu i feminizmu. W stronę̨ bardziej postępowego związku, tłum. Małgorzata Chmiel, Katarzyna Szumlewicz, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, 2009 (1979)

http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0101hartmann1979.pdf

www.cho.amu.edu.pl

----------------------------------

Grafika przedstawia niebieskie kontury siedzących rozmawiających z sobą osób. Tło jest błękitne przecinane u góry poprzecznymi szarfami z napisami: „Make the common future possible again” , „ Centrum Humanistyki Otwartej” oraz poniżej wizerunków siedzących osób tytuł cyklu: „ Cykl Debat: Nie hańbi, ale ...o pracy w Polsce XXI wieku.”

 

 

 

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants