ZAMEK Culture Centre

III NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY \ „Modele i zasady współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w wybranych samorządach (w teorii i w praktyce)” \ debata


Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi podlega obecnie istotnym zmianom regulacyjnym, m.in. także w zakresie rozwiązań formalno-prawnych dotyczących przekazywania środków publicznych. Czy istnieją optymalne rozwiązania dla współpracy samorządu i podmiotów reprezentujących trzeci sektor?

Jak samorząd powinien wzmacniać i wspierać lokalną społeczność, oddolne inicjatywy sąsiedzkie, ruchy nieformalne? Jaka jest rola samorządu i organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego?

Czy polityka centralna wspiera koncepcję aktywnych obywateli? Jakie są zadania i rola Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego? Wiążą się z nim wielkie oczekiwania, niemałe wątpliwości.

Ostatnia debata NieKongresu ma charakter moderowanej rozmowy. Jest doskonałą okazją do dyskusji nad systemem zlecania zadań publicznych w aspekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Spotkanie służy wzajemnej wymianie doświadczeń oraz przykładów zastosowania w wybranych samorządach. Chcielibyśmy w ten sposób ukazać wykorzystanie dobrych, wypracowanych narzędzi w partnerstwie międzysektorowym.

prowadzący: Marcin Kostaszuk
uczestnicy: pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Agnieszka Lis (Urząd Miasta Katowice); Izabela Leśniak (Urząd Miasta Poznania); Beata Macedońska (Urząd Miejski w Słupsku); Piotr Choroś (Urząd Miasta Lublina); Michał Guć (Urząd Miasta Gdyni)

Events

Date
Categories
Participants