ZAMEK Culture Centre

III NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY \ „Modele i zasady współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w wybranych samorządach (w teorii i w praktyce)” \ debata


Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi podlega obecnie istotnym zmianom regulacyjnym, m.in. także w zakresie rozwiązań formalno-prawnych dotyczących przekazywania środków publicznych. Czy istnieją optymalne rozwiązania dla współpracy samorządu i podmiotów reprezentujących trzeci sektor?

Jak samorząd powinien wzmacniać i wspierać lokalną społeczność, oddolne inicjatywy sąsiedzkie, ruchy nieformalne? Jaka jest rola samorządu i organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego?

Czy polityka centralna wspiera koncepcję aktywnych obywateli? Jakie są zadania i rola Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego? Wiążą się z nim wielkie oczekiwania, niemałe wątpliwości.

Ostatnia debata NieKongresu ma charakter moderowanej rozmowy. Jest doskonałą okazją do dyskusji nad systemem zlecania zadań publicznych w aspekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Spotkanie służy wzajemnej wymianie doświadczeń oraz przykładów zastosowania w wybranych samorządach. Chcielibyśmy w ten sposób ukazać wykorzystanie dobrych, wypracowanych narzędzi w partnerstwie międzysektorowym.

prowadzący: Marcin Kostaszuk
uczestnicy: pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: Agnieszka Lis (Urząd Miasta Katowice); Izabela Leśniak (Urząd Miasta Poznania); Beata Macedońska (Urząd Miejski w Słupsku); Piotr Choroś (Urząd Miasta Lublina); Michał Guć (Urząd Miasta Gdyni)

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants