ZAMEK Culture Centre

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu poszukuje osoby do Działu Filmu na stanowisko ds. filmu


Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie na umowę o pracę: lipiec/sierpień 2023 r.


Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1.    Współtworzenie i planowanie programu merytorycznego, repertuaru filmowego oraz sposobu działania i zakresu wszystkich przedsięwzięć Działu Filmu.
2.    Kontakt z dystrybutorami filmowymi, zamawianie filmów i koordynowanie obiegu kopii filmowych.
3.    Regularne raportowanie wyników sprzedaży.
4.    Zawieranie umów, sporządzanie zamówień i wprowadzanie faktur do systemu księgowego.
5.    Koordynacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zamek”.
6.    Reprezentowanie Kina Pałacowego na spotkaniach i wydarzeniach branżowych.
7.    Obsługa systemu biletowego oraz administrowanie strony internetowej Kina Pałacowego – wprowadzanie danych do systemu sprzedaży.
8.    Zarządzanie portalami społecznościowymi Kina Pałacowego.
9.    Przygotowywanie wniosków i rozliczanie dotacji finansowych na szczeblu ministerialnym.

Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie wyższe;
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
•    wysokie umiejętności interpersonalne i negocjacyjne;
•    kreatywność i otwartość na nowe wyzwania;
•    łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
•    umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:
•    wykształcenie wyższe kierunkowe (filmoznawstwo lub kulturoznawstwo);
•    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok;
•    doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych (ze wskazaniem na festiwale filmowe).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4.300 zł brutto + dodatek za staż pracy dla osób legitymujących się minimum pięcioletnim stażem pracy.

Ponadto oferujemy:
•    pracę w słuchającej instytucji kultury, otwartej na inicjatywy pracowniczek
i pracowników;
•    dodatkowe świadczenia płacowe m.in. premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, „trzynastka”;
•    bonusy pozapłacowe m.in. dofinansowanie do: wakacji, sportu i rekreacji, kultury, remontu mieszkania itp.;
•    delegacje krajowe i zagraniczne na wydarzenia związane z branżą filmową;
•    bezpłatne akredytacje na festiwale filmowe;
•    możliwość pracy zdalnej (raz w tygodniu);
•    dostęp do wydarzeń odbywających się w CK ZAMEK;
•    bezpłatne szkolenia i kursy związane ze stanowiskiem pracy;
•    komputer przenośny i telefon służbowy.


Niezbędne dokumenty:
•    CV
‒ Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych
w art. 9 ust. 1 RODO, przez Centrum Kultury Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. filmu”.
●    list motywacyjny z dopiskiem „Nabór ‒ PK”;
●    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
1. etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym;
2. etap – rozmowa kwalifikacyjna i zadanie dotyczące tworzenia wydarzenia kinowego.   

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 11.06.2023 r. (decyduje data wpływu do CK ZAMEK) z dopiskiem „Nabór – PK”
Dokumenty można składać:
•    drogą elektroniczną: podpisane scany, w tytule wiadomości wpisując „Nabór – PK” na adres nabory@ckzamek.pl (otrzymają Państwo, drogą elektroniczną, potwierdzenie wpływu dokumentów);
•    osobiście (w zamkniętych kopertach) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór – PK” na adres:
Centrum Kultury ZAMEK (pokój 134)
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań


INNE INFORMACJE:

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.


Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one zniszczone. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomione telefonicznie o jej terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Działu Filmu pod numerem telefonu 607 409 078 lub u Kierowniczki Działu Kadr pod numerem telefonu 607 609 011, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.


Informacja Administratora danych:
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.
2.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.
3.    Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będę przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4.    Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5.    Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników/pracowniczki oraz współpracowników/współpracowniczki Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne.
6.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7.    Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
8.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  
9.    Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10.    Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11.    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
12.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants