ZAMEK Culture Centre

Rzemieślnik/rzemieślniczka, konserwator/konserwatorka

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

rzemieślnik/rzemieślniczka, konserwator/ konserwatorka, zajmującej się również stolarką.         

 

Wymiar czasu pracy: cały etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj/czerwiec 2023 r.

 

Podstawowe zadania na stanowisku:

         wykonywanie drobnych napraw i remontów w zakresie stolarki meblowej i budowlanej;

         wykonywanie zabudowy wystawienniczej;

         obsługa maszyn m.in. piła tarczowa, frezarka, wyrównarka;

         obsługa elektronarzędzi;

         przenoszenie mebli i sprzętów. 

Wymagania niezbędne:

         wykształcenie min. zawodowe;

         umiejętność wykonywania drobnych napraw oraz drobnych prac stolarskich, malarskich, szklarskich;

         współdziałanie przy wykonywaniu drobnych prac remontowych;

         dobra organizacja czasu pracy;

         umiejętność pracy w zespole;

         pracowitość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;

         brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz do przenoszenia i podnoszenia ciężarów (w ramach obowiązujących norm BHP).

 

Mile widziane:

·     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Proponowane wynagrodzenie: 3.490 zł brutto + dodatek za staż pracy

 

Ponadto oferujemy:

         dodatkowe świadczenia płacowe m.in. premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, „trzynastka”;

         bonusy pozapłacowe m.in. dofinansowanie do: wakacji, sportu i rekreacji, kultury, remontu mieszkania itp.;

         dostęp do wydarzeń odbywających się w CK ZAMEK;

         pracę w instytucji kultury, otwartej na inicjatywy pracowniczek i pracowników;


Niezbędne dokumenty:

      CV;

      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

      kopie dokumentów dotyczących stażu pracy / doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.).

Jeżeli przekazują Państwo dane szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), konieczne jest zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, przez Centrum Kultury Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Rzemieślnik/Rzemieślniczka, stolarz, konserwator/ka”

 

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

1 etap - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,

2 etap - rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zaproszeni  kandydaci wyłonienie w etapie pierwszym.

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 10.03.2023r. (decyduje data wpływu do CK ZAMEK) z dopiskiem „Nabór AA - R”

Dokumenty można składać:

·       drogą elektroniczną: podpisane scany, w tytule wiadomości wpisując „Nabór AA-R” na adres nabory@ckzamek.pl (otrzymają Państwo, drogą elektroniczną, potwierdzenie wpływu dokumentów);

·       osobiście (w zamkniętych kopertach);

·       za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór AA-R” na adres:

Centrum Kultury ZAMEK

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierowniczki Działu Administracji  pod numerem telefonu 607 609 012 lub u Kierowniczki Działu Kadr pod numerem telefonu 61 64 65 211.

Informacja Administratora danych:

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, niniejszym informujemy:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.

2.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.

3.      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będę przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.      Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.      Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne.

6.      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.      Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

8.      W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem. 

9.      Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10.   Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

12.   Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania

 

---

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie Zamku Cesarskiego, w którym dominują marmurowe okładziny z widocznym fragmentem schodów i stołu.

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information

Events

Date
Categories
Participants