Centrum Kultury Zamek

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.
Mam pytanie odnośnie warunków udziału w konkursie. Czy możliwa jest  praca zespołowa składająca się z inżyniera architekta i studenta 3 roku architektury krajobrazu?

Według Regulaminu Konkursu pkt. 8.2 Uczestnik Konkursu musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Uzyskanie wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  wymaga m.in  ukończenia studiów architektonicznych I i II stopnia, więc osoby wskazane w pytaniu nie spełniają warunków udziału w Konkursie.


Pytanie 2.
Niestety nie ma możliwości spełnienia zapisu regulaminu pkt 8, ppkt. 8.2, który mówi, iż osoba posiadająca uprawnienia  musi przedłożyć aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem Konkursu)”. Data wygenerowania zaświadczenia jest datą opłacenia składki i nie można go wygenerować powtórnie. I tak architekt, którego zaświadczenie chcemy przedłożyć do konkursu wygenerował swoje zaświadczenie dn. 4 stycznia i nie ma możliwości powtórnego wygenerowania z datą późniejszą.

Organizator Konkursu oświadcza, że  podczas oceny spełnienia tego warunku udziału w Konkursie wiążąca będzie data ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  a nie data jego wygenerowania. 

Pytania i odpowiedzi


Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy