Centrum Kultury Zamek

Pytania i odpowiedzi

ETAP I


Pytanie 1.
Mam pytanie odnośnie warunków udziału w konkursie. Czy możliwa jest  praca zespołowa składająca się z inżyniera architekta i studenta 3 roku architektury krajobrazu?

Według Regulaminu Konkursu pkt. 8.2 Uczestnik Konkursu musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Uzyskanie wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  wymaga m.in  ukończenia studiów architektonicznych I i II stopnia, więc osoby wskazane w pytaniu nie spełniają warunków udziału w Konkursie.


Pytanie 2.
Niestety nie ma możliwości spełnienia zapisu regulaminu pkt 8, ppkt. 8.2, który mówi, iż osoba posiadająca uprawnienia  musi przedłożyć aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem Konkursu)”. Data wygenerowania zaświadczenia jest datą opłacenia składki i nie można go wygenerować powtórnie. I tak architekt, którego zaświadczenie chcemy przedłożyć do konkursu wygenerował swoje zaświadczenie dn. 4 stycznia i nie ma możliwości powtórnego wygenerowania z datą późniejszą.

Organizator Konkursu oświadcza, że  podczas oceny spełnienia tego warunku udziału w Konkursie wiążąca będzie data ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  a nie data jego wygenerowania. 

Pytania i odpowiedzi - ETAP 1.

ETAP 2

część 1.

Pytanie 1.
W trakcie spotkania informacyjnego padło sformułowanie, że nawierzchnie placu należy “wymienić na nową”. Proszę o doprecyzowanie, czy wymiana posadzki na nową zakłada jedynie wymianę posadzki na nową i pozostawienie istniejącego podziału nawierzchni czy też możliwe jest zaprojektowanie nowej nawierzchni, która nie ma powiązań z istniejącymi podziałami?

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie zupełnie nowej nawierzchni Dziedzińca. Uczestnicy Konkursu nie są zobligowani do pozostawienia istniejącego podziału nawierzchni, stanowisko konserwatorskie dopuszcza zaproponowanie nowej nawierzchni z materiału kamiennego o nowym układzie współgrającym z zabytkowym budynkiem.

Pytanie 2.
W jakim stopniu możliwa jest ingerencja w istniejące ściany budynku CK ZAMEK w Poznaniu?

Zamawiający oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków UM Poznania dopuszcza tylko niewielkie ingerencje w elewację Zamku np. zakotwienie elementów w spoiwach między płytami kamiennymi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - etap 2. / część 1

część 2.

Pytanie 1. Czy zakres opracowania konkursowego obejmuje pas między murkami- starym, a przeniesionym? Projekt Studio ADS zdaje się uwzględniać zmianę zieleni i nawierzchni na tym obszarze.

Tak,  zakres opracowania konkursowego obejmuje pas między murkami - pierwotnym a przeniesionym zgodnie z projektem biura ADS. Zagospodarowanie pasa między murkami zaproponowane przez Studio ADS jest tymczasowe, obowiązuje do momentu przebudowy dziedzińca przed CK ZAMEK.

Pytanie  2. Prosimy o udostępnienie informacji na temat materiału posadzki projektowanej w pasie drogowym.

Materiał posadzki projektowanej w pasie drogowym określony jest przez dostarczony uczestnikom konkursu projekt Studia ADS oraz Katalog Nawierzchni Chodników Poznania, obszar III, schemat 1.1.

Pytanie 3. Czy istnieje możliwość przebudowy schodów w dziedzińcu, prowadzących do wejścia B?

Nie, całkowita przebudowa schodów prowadzących do wejścia B nie jest możliwa. Dopuszcza się jedynie dobudowę elementów, takich jak  pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

Pytanie 4. Czy istnieje możliwość uzyskania inwentaryzacji drzew w pasie drogowym wzdłuż dziedzińca?

Zamawiający udostępnił  drogą mailową Uczestnikom Konkursu najbardziej aktualną inwentaryzację drzew z roku 2015.

Pytanie 5. Czy możliwe jest przeniesienie obiektu Enigmy poza przestrzeń dziedzińca, lub w inne miejsce w obrębie dziedzińca?

Pawilon Enigmy to budowla tymczasowa, która zostanie zdemontowana przed przebudową dziedzińca. Pomnik kryptologów, czyli pionowy prostopadłościan pokryty reliefem z cyframi, jest z kolei obiektem, który pozostanie na terenie dziedzińca. Zamawiający dopuszcza  przeniesienie pomnika w obrębie dziedzińca.

Pytanie 6. Czy możliwe jest przeniesienie wejścia do Muzeum Powstania Poznańskiego?

Nie. Zmiana wejścia do Muzeum Powstania Poznańskiego nie jest możliwa.

Pytanie 7. Czy możliwa jest zmiana i/lub przeniesienie pomnika-liter 1956?

Tak, dopuszcza się niewielkie przesunięcie pomnika – liter 1956, ma on jednak nadal wskazywać wejście do Muzeum Powstania Poznańskiego.  

Pytanie 8. Prosimy o szersze opisanie funkcji obecnej - oraz możliwej przyszłej - wszystkich wejść w obrębie pierzei projektowanego dziedzińca. O ile funkcja wejść A i B oraz do Muzeum Czerwca wydaje się (przynajmniej na dzień dzisiejszy) oczywista,  nie wiemy jak jednoznacznie traktować bramę do wieży "zegarowej"...

Wieża zegarowa powinna być dostępna z dwóch stron. Od strony al. Niepodległości konieczny jest dojazd dla samochodów, z możliwością wjazdu do środka wieży. Od strony dziedzińca potrzebny jest dostęp pieszy oraz dla wózków, jest to jedna z dróg dostępu dla zwiedzających Zamek.

9. Jaką funkcję/przeznaczenie ma brama "wjazdowa" w wieży zegarowej od strony Alei Niepodległości?  Czy stanowi ona również pośrednio dostęp do wnętrza przestrzeni dziedzińca np. dla pojazdów kołowych "służb technicznych"? (dostawa sprzętu/rzeźb, montaże, itp.)

Brama „wjazdowa” do wieży zegarowej od strony Alei Niepodległości musi zapewniać dojazd samochodem do wnętrza wieży, wieża nie musi być jednak przejezdna dla samochodów. Od strony dziedzińca konieczny jest dostęp pieszy i dla wózków.

Pytanie 10. Czy należy zapewnić dostęp do wnętrza dziedzińca dla pojazdów "służb technicznych" (dostawa sprzętu/rzeźb, montaże, itp.) bezpośrednio od strony ul. Św. Marcin?

Tak, należy zapewnić dostęp do wnętrza dziedzińca dla pojazdów „służb technicznych” od strony ul. Św. Marcin. Od strony ul. Św. Marcin potrzebny jest dojazd do wejść A oraz B.

Pytanie 11. Czy w obrębie projektowanego dziedzińca istnieją drogi pożarowe lub miejsca postojowe ppoż.?  (z regulaminu wnioskujemy, iż takowych nie ma)  Czy jest konieczność bezpośredniego dostępu innych służb bezpośrednio do wejścia "B" i/lub bramy wieży "zegarowej"?

Konieczny jest dostęp służb bezpośrednio do wejść  „A” i „B” od strony ul. Św. Marcin. Bezpośredni dostęp do wieży „zegarowej” dla służb konieczny jest od strony al. Niepodległości.  Przy obecnym wjeździe na parking znajduje się miejsce zbiórki do ewakuacji.

Pytanie 12. Jeśli dobrze wnioskujemy z regulaminu konkursu rzuty/przekroje pawilonu gastronomicznego nie są wymagane zakresem opracowania ani broszury A3, ani plansz konkursowych... Czy koncepcja pawilonu nie jest wymagana?  Czy wskazane lub też "mile widziane" będzie jej zamieszczenie?

Tak, zaleca się przygotowanie rysunków pawilonu.

Pytanie 13. Czy toalety, o których mowa w przypadku pawilonu mamy rozumieć jako toalety na "wewnętrzne" potrzeby działalności samego pawilonu (i ogródka kawiarnianego), czy też mają one służyć całemu dziedzińcowi jako przestrzeni publicznej  (tzn. jako publiczne toalety z bezpośrednim, niezależnym wejściem z zewnątrz, czynne niezależnie od otwarć pawilonu) ?

Zamawiający jest otwarty na redukcję funkcji pawilonu, nawet do obiektu tymczasowego, ustawianego na okres letni. W związku z tym, obecność toalet w pawilonie nie jest konieczna, możliwe jest korzystanie przez odwiedzających z toalet znajdujących się na parterze CK ZAMEK, w części dostępnej przez wejście „A”.

Pytanie 14. Czy na planszach drukowanych należy umieścić kod identyfikacyjny?

Na planszach drukowanych Uczestnicy Konkursu zamieszczają 6- cyfrowe kody identyfikacyjne - które nie mogą być takie same lub zbliżone do kodu wizji. Zgodnie z punktem 18.5 Regulaminu Konkursu pomniejszone plansze w broszurze nie mogą zawierać kodu identyfikacyjnego.

Pytanie 15. Czy umowę o przeniesienie praw autorskich oddaje się podpisaną w momencie złożenia pracy konkursowej?

Nie, umowa o przeniesieniu praw autorskich zostanie podpisana przez Zamawiającego z każdym Uczestnikiem II etapu po zakończeniu Konkursu.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI - ETAP 2. / CZĘŚĆ 2Protokół ze spotkania z projektantami (03.07.2019)


część 3.

Pytanie 1. Czy można zmienić układ spadków terenu na dziedzińcu, czy można dowolnie kształtować rzędne terenu?

Konserwator Zabytków oraz Zamawiający dopuszczają niewielkie zmiany rzędnych terenu opracowania. Zmiany te jednak nie powinny wpłynąć na odbiór zabytkowych elewacji i jej detalu. Dziedziniec powinien zachować spadek w kierunku ulicy św. Marcin, by woda deszczowa nie penetrowała murów  zamku.  

Pytanie 2. Na ile można ingerować w schody przy wejściu A – czy istnieje możliwość zmiany np. rzędnych stopnic lub ich podkucia lub niewielkiej korekty biegu? Prośba o opis dozwolonych zmian.

Konserwator Zabytków dopuszcza niewielką korektę biegu schodów. Schody przy wejściu A poddane były w ostatnim czasie pracą konserwatorskim - rozwiązanie problemu dostępu dla osób niepełnosprawnych Konserwator widzi poprzez dodanie do schodów prostego, nowoczesnego elementu np. podjazdu. 

Pytanie 3. Na przesłanym schemacie obsługi pożarowej Zamku, droga pożarowa dochodząca prostopadle od ul. Św. Marcin do wejścia B nie ma zawrotki – czy mamy przyjąć właśnie taki układ?

W związku z licznymi pytaniami o obsługę pożarową, drogą mailową przesyłamy uczestnikom możliwe schematy obsługi pożarowej, przygotowane przez kpt. mgr Krzysztofa Karolewskiego na potrzeby konkursu.

Pytanie 4. Czy lokalizacja zjazdu z ul. Św. Marcin na dziedziniec jest już zatwierdzona czy może ulec jeszcze korektom?

Lokalizacja zjazdu z ul. Św. Marcin na dziedziniec jest zatwierdzona i wykonana zostanie według dostarczonego uczestnikom projektu POZNAŃ – CENTRUM OD NOWA, autorstwa pracowni Studio ADS.

Pytanie 5. Czy istnieje możliwość zmiany organizacji wejścia do Muzeum Powstania Poznańskiego i przeniesienia go do wiatrołapu przy wejściu A?

Konieczne jest zachowanie wejścia do Muzeum Powstania Poznańskiego od strony dziedzińca, nie ma możliwości przeniesienia go do wiatrołapu przy wejściu A.


 Pytania i odpowiedzi etap 2. cz.3Protokół ze spotkania z projektantami 31.07.2019


Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy