Centrum Kultury Zamek

Konkurs \ WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE 2018


Zapraszamy do udziału w konkursie „Współdziałanie w kulturze” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych
na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej.

CEL KONKURSU

Rozpowszechnianie i wspieranie partnerstw pomiędzy podmiotami reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej w województwie wielkopolskim.

NAGRODA

Sfinansowanie przez Centrum Kultury ZAMEK projektów realizowanych w partnerstwach sektora edukacji z sektorem kultury. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna zaś
12 000 zł brutto (minimum 70% projektów musi być zrealizowanych poza Gminą Poznań). Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację konkursu w roku 2018 wynosi 70 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe,
osoby prawne prowadzące działalność edukacyjną lub kulturową w województwie wielkopolskim.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
W I etapie zgłaszana jest propozycja projektu, napisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w FORMULARZU KONKURSOWYM dostępnym na stronie:
http://cpe.poznan.pl/event/wspoldzialanie-w-kulturze-2/

Formularz należy wypełnić on-line do dnia 01.03.2018. Na tym etapie konkursu jest to jedyny dokument niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

Po zakończeniu naboru komisja konkursowa z nadesłanych propozycji wybiera kilkadziesiąt, które przechodzą do drugiego etapu konkursu.

W II etapie konkursu zakwalifikowane projekty są rozwijane przy współpracy z członkami Centrum Praktyk Edukacyjnych. Na tym etapie uczestnik konkursu zobowiązuje się do:
__ ZDOBYCIA PARTNERA, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Osoby reprezentujące sektor edukacji (np. nauczyciele, wychowawcy, metodycy, edukatorzy) muszą pozyskać partnera reprezentującego sektor kultury (np. instytucję kultury, organizację pozarządową zajmującą się kulturą). Osoby reprezentujące sektor kultury muszą pozyskać partnera reprezentującego sektor edukacji.
__ WSPÓŁPRACY z przedstawicielami CPE, z którymi konsultuje założenia projektu w celu przygotowania pełnej aplikacji konkursowej do dnia 15.04.2018.
__ WZIĘCIA UDZIAŁU w minimum 1 bezpłatnym warsztacie z zakresu edukacji kulturowej organizowanym przez CPE na przełomie marca i kwietnia 2018. Tematyka oraz szczegółowe terminy warsztatów ogłoszone zostaną po opublikowaniu wyników I etapu.

Po terminie nadsyłania zgłoszeń zbiera się komisja konkursowa, która z nadesłanych propozycji wybiera projekty, które uzyskają dofinansowanie.

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI: Pełny regulamin dostępny na stronie: http://cpe.poznan.pl/event/wspoldzialanie-w-kulturze-2/

HARMONOGRAM:
1.03.2018, do g. 23.59
Termin przesyłania aplikacji konkursowych w I etapie konkursu,
5.03.2018
Ogłoszenie wyników I etapu konkursu,
15.04.2018
Termin przesyłania aplikacji konkursowych w II etapie konkursu,
23.04.2018
Ogłoszenie wyników II etapu konkursu,
30.04-15.10.2018
Termin realizacji zwycięskich projektów.

Informacji na temat konkursu i warsztatów udzielają koordynatorzy CPE:
Ewelina Banaszek ewelina@cpe.poznan.pl, tel. 61 64 65 206
Jakub Walczyk jakub@cpe.poznan.pl,
tel. kom. 607 609 320
Biuro CPE czynne jest w poniedziałki i czwartki w g. 11-16, pokój 132, CK ZAMEK

Adres organizatora konkursu (adres pocztowy, e-mail, telefony kontaktowe):
Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
e-mail: zgloszenia@cpe.poznan.pl
http://www.ckzamek.pl/

Wydarzenia

Data
Kategorie
Uczestnicy